background
0%
Số Tiền Cần Hỗ Trợ cho 6 em
0
Quyên Góp
Chi Phí Dự Kiến

Tổng chi phí dự kiến cho 2 lần phẫu thuật khoảng 45,000,000 đồng.